Soutěž o PlayStation 5

Budete-li propagovat soutěž o PlayStation 5, kterou pořádají WEDOS.cz a POJISTENI.cz, budete mít možnost vyhrát PlayStation 5 i pro sebe. K propagaci využijte provizní odkazy – buď jakékoliv již vámi používané anebo jej najdete v administraci affiliate po přihlášení do vašeho účtu.

Informace o probíhající soutěži naleznete zde:

Pokud se ve výše uvedené soutěži stane výhercem zákazník, který objednal skrz váš provizní odkaz, získáte druhý PlayStation 5 vy.

Soutěž probíhá od 1.2.2021 do 30.4.2021. Cenu získá provizní objednávka, vedena v systému affiliate u vašeho účtu, která získala PlayStation 5 u jednoho z inzerentů po vyhodnocení soutěže.

Podrobnosti systému affiliate, rady jak propagovat a další informace naleznete zde: https://www.wedos.as/cs/affiliate-program

Výhercem této soutěže se stane kontakt registrovaný v systému WEDOS Affiliate, který splní podmínky soutěže. Výherce bude vyhlášen do 20. 5. 2021 a výhra mu bude předána nejpozději 30. 5. 2021. Výherce bude kontaktován e-mailem. Detailní podmínky níže.

Soutěž se týká následujících produktů společnosti WEDOS.cz:

Soutěž se týká následujících produktů společnosti POJISTENI.cz:

Pravidla spotřebitelských soutěže o PlayStation 5

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena uživatelům provizního systému WEDOS Affiliate.

Výhru (PlayStation 5) a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupných na webu obou pořadatelských firem. Týká se propagování inzerentů na nákup u jedné ze společností provozovatelů, a to: WEDOS Internet, a.s. a www.POJISTENI.cz, a.s.

2. PROVOZOVATEL SOUTĚŽE

Provozovatelem Soutěže jsou obchodní společnosti WEDOS Internet, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28115708

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem Soutěže o hlavní výhru je každá fyzická nebo právnická osoba, registrovaná v systému WEDOS Affiliate, která v době trvání Soutěže splní tyto podmínky Soutěže. Účastník Soutěže musí mít trvalé bydliště nebo sídlo v České republice nebo Slovenské republice.

4. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá ve dnech od 1.2.2021 00:00 do 30.4.2021 23:59.

5. VÝHRA

PlayStation 5 (verze s mechanikou).

V případě nedostupnosti PlayStation 5 bude účastník kontaktován a dohodne se na náhradním plnění výhry v hodnotě 14 000,- s DPH, nelze nárokovat finanční vyrovnání, pouze náhradní cenu.

6. VÝBĚR VÝHERCE A PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výhercem této soutěže se stane affiliate partner, jímž zprostředkovaná objednávka vyhraje 1. místo v tipovací soutěži o PlayStation 5 pro koncové zákazníky (která běží na stránkách WEDOS.cz a POJISTENI.cz ve stejném termínu).

Za výherce bude považována osoba uvedená jako fakturační kontakt v provizním účtu systému WEDOS Affiliate.

Oznámení o hlavní výhře sdělí Provozovatel výherci nejpozději do 30 dnů od vyhodnocení prostřednictvím e-mailové zprávy, podle kontaktních údajů účastníka v registraci.

Předání proběhne formou zaslání doporučené zásilky skrze Českou poštu. V případě nepřevzetí hlavní výhry Soutěže do 60 dnů od okamžiku vyhlášení vítěze bude na cenu nárok a cena zůstane v majetku provozovatele.

7. DALŠÍ PODMÍNKY, PRÁVA A POVINNOSTI

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s přepravou nad rámec doručení Českou poštou. Výherce je na vlastní náklady povinen dodržet všechny zákonné a finanční náležitosti související s použitím dané výhry.

Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vyhodnocené výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.
Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.