Smluvní podmínky partnerského programu (do 22.5.2018)

Toto jsou starší smluvní podmínky platné od 1.2.2016 do 22.5.2018.

Zobrazit aktuální smluvní podmínky platné od 23.5.2018.


Všeobecné obchodní podmínky spolupráce a provizního systému společnosti WEDOS Internet, a.s.

1. Základní ustanovení a vymezení pojmů

 1. Provozovatelem“ provizního systému je společnost WEDOS Internet, a.s., IČ 28115708, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1622.
 2. Inzerentem” je fyzická či právnická osoba, která má zájem na propagaci a prodej svého zboží a služeb prostřednictvím provizního systému. Aktuální seznam inzerentů a jejich produktů je k dispozici na stránkách provozovatele.
 3. Partnerem“ může být fyzická osoba starší 18-ti let způsobilá k právním úkonům či právnická osoba, která se zaregistruje na webových stránkách provozovatele a na základě přihlášení do provizního systému a odsouhlasení těchto podmínek se zapojí do provizního systému. Partnerem nemůže být osoba, které je ve vztahu k provozovateli či některému z inzerentů, v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. V případě pochybností musí partner kontaktovat provozovatele a získat souhlas s účastí v provizním systému.
 4. Návštěvníkem“ je osoba, která navštíví webové stránky partnera, na kterých je umístěna reklama inzerenta, a proklikem na tuto reklamu je přesměrován na webové stránky inzerenta.
 5. Partnerským účtem“ je účet partnera vedený provozovatelem v rámci administrace provizního systému, ke kterému má partner on-line přístup přes uživatelské rozhraní. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu návštěvníků, objednávek a jejich stavu a provizního účtu. Jeden partner nesmí mít bez souhlasu provozovatele vytvořeno více než 1 partnerský účet.
 6. Provizním účtem“ se rozumí účet obsahující evidenci veškerých odměn partnera, na které mu vznikl platný nárok. Provizní účet je součástí partnerského účtu.
 7. Webovými stránkami inzerenta“ jsou webové stránky inzerenta, které jsou zapojeny do tohoto provizního systému.
 8. Webovými stránkami partnera“ se rozumí webové stránky, které provozuje partner či je jinak oprávněn k jejich správě, zejména je oprávněn k umísťování reklam třetích osob na tyto stránky.
 9. Reklamní plochou“ se rozumí vyhrazené místo na webových stránkách partnera určené k zobrazování reklamy z tohoto provizního systému, pokud je tato forma propagace mezi provozovatelem a partnerem dohodnuta. Reklamou se rozumí například banner, jiný reklamní prvek či textový odkaz, vždy s aktivním odkazem na webové stránky provozovatele či inzerenta. Za účelem umístění reklamní plochy poskytne provozovatel partnerovi příslušný HTML kód, prostřednictvím kterého umístí partner reklamní plochu provozovatele na své nebo jím spravované webové stránky partnera.
 10. Provizním odkazem“ se rozumí statická URL adresa (provozovatelem předem určená a sdělená partnerovi), kterou partner použije k odkazování na stránky provozovatele či inzerenta, pokud je tato forma propagace mezi provozovatelem a partnerem dohodnuta.
 11. Provizním kupónem“ se rozumí slevový kupón, jednoznačně určený unikátním kódem kupónu, který je přidělen partnerovi, s nímž může partner propagovat produkty provozovatele či inzerenta, pokud je tato forma propagace mezi provozovatelem a partnerem dohodnuta. Pokud návštěvník použijte tento kupón při objednávce na stránkách provozovatele či inzerenta, je tato objednávka označena jako zprostředkovaná tímto partnerem.
 12. Proklikem“ se rozumí vědomé prokliknutí reklamní plochy či provizního odkazu návštěvníkem na webových stránkách partnera, kterým se aktivuje odkaz na webové stránky provozovatele či inzerenta.
 13. Odměnou“ partnera za spolupráci se rozumí provize za zprostředkované objednávky
  návštěvníků a/nebo odměna za prokliky uskutečněné návštěvníky na reklamní ploše provozovatele umístěné na webových stránkách partnera.

2. Reklamní plochy, provizní odkazy a prokliky

2.1 Pravidla pro webové stránky partnera

 1. Partner se účastí v provizním systému zavazuje, že na svých webových stránkách vytvoří dostatečný prostor pro umístění reklamní plochy (a/nebo provizního odkazu) a prostřednictvím příslušného HTML kódu poskytnutého mu provozovatelem tuto reklamní plochu (a/nebo provizní odkaz) na webových stránkách umístí, popř. bude realizovat jinou propagaci s využitím provizních kupónů.
 2. Reklamní plochy, provizní odkazy a provizní kupóny mohou být umístěny pouze na webové stránky či jinak použity pouze dle podmínek jednotlivých produktů, které nabízí provizní systém. Seznam produktů a jejich podmínky jsou uvedeny na stránkách provozovatele.
 3. Reklamní plochy, provizní odkazy a provizní kupóny se nesmí nacházet a nesmí být publikovány na doméně druhého a/nebo třetího řádu, které obsahují ve svém názvu slovo (či slova) odpovídající ochranné známce provozovatele (“WEDOS”) nebo některého z inzerentů. Webové stránky partnera nesmí vzbuzovat dojem, že je provozuje provozovatel či některý z inzerentů, zejména pokud obsahují logo provozovatele či inzerenta anebo charakteristickou grafiku, kterou používá provozovatel či inzerent na svých stránkách anebo pro reklamní účely. Doprovodné propagační materiály obsahující grafické prvky mohou být použity pouze se souhlasem provozovatele. V případě pochybností musí partner neprodleně kontaktovat provozovatele.
 4. Reklamní plochy, provizní odkazy a provizní kupóny není možné umísťovat a zveřejňovat na webových stránkách s obsahem, který je v rozporu s právními předpisy České republiky, platnými mezinárodními úmluvami či s dobrými mravy, s nelegálním obsahem, pornografickou tématikou, nabízející možnosti nelegálního stahování (warez, MP3 apod.), na webových stránkách, které na takové stránky odkazují či je jinak propagují.
 5. Partner je povinen dbát na to, aby reklamní plochy, provizní odkazy a provizní kupóny byly umístěny či zveřejněny na takových webových stránkách, které neohrožují nebo nesnižují dobré jméno provozovatele či inzerentů.
 6. Partner je povinen zajistit, aby na webových stránkách partnera nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítáním reklamních bannerů či jinými způsoby k úmyslnému či nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch či k jiným způsobům zvyšování zobrazování ve prospěch partnerů nebo k umělému navyšování prokliků.
 7. Pro správné zobrazení reklamní plochy a plnou funkčnost provizního systému musí mít návštěvník povolený JavaScript. V opačném případě nelze za proklik na reklamní plochu partnera odměnit a partner není v takovém případě oprávněn nárokovat si případný prospěch z reklamních ploch, která se návštěvníkovi nezobrazují správně, a/nebo skript provozovatele v tomto důsledku nedokáže započítat plnohodnotný proklik.
 8. Partner nesmí na webových stránkách, na kterých se zobrazuje reklamní plocha nebo je umístěn provizní odkaz či provizní kupón, zobrazovat jiné reklamní plochy a/nebo prvky, které by mohl návštěvník zaměnit za reklamní plochu, provizní odkaz či provizní kupón provozovatele či inzerenta a/nebo si je mohl s reklamní plochou, provizním odkazem či provizním kupónem provozovatele či inzerenta, provozovatelem, inzerentem či jejich aktivitami spojovat.
 9. Reklamní plochy, provizní odkazy ani provizní kupóny nesmí být umisťovány či zveřejňovány na stránky bez obsahu a na stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam, ať už je obsah relevantní či nikoliv.
 10. Provozovatel si může kdykoliv od partnera vyžádat seznam všech webových stránek či jiných médií, na kterých se zobrazuje či v poslední době zobrazovala reklama provozovatele. Pokud partner takový seznam nedodá do 5 dnů od vyžádání, je provozovatel oprávněn pozastavit partnerský účet až do vyřešení této záležitosti. Provozovatel je oprávněn nevyplatit odměnu za zobrazení reklam, prokliky a následné zprostředkované objednávky, u kterých partner není schopen věrohodně doložit zdroj.

2.2 Pravidla pro reklamní plochy

 1. Partner nesmí jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch poskytnutých mu provozovatelem k umístění na webových stránkách partnera bez předchozího souhlasu provozovatele.
 2. Partner nesmí používat žádné prostředky či nástroje k blokování úplného otevření a zobrazení webové stránky provozovatele či inzerenta po kliknutí na reklamní plochu či jinak omezovat návštěvníka v přístupu na webové stránky provozovatele či inzerenta.
 3. Reklamní plochy mohou být umístěny pouze na webové stránky partnera, které jsou součástí celosvětové sítě internet. Zejména je zakázáno vkládat je do e-mailů a programů bez předchozího schválení provozovatelem.

2.3 Pravidla pro prokliky

 1. Z jedné IP adresy se započítává pouze jeden placený proklik na jednu reklamní plochu v průběhu jedné hodiny. Prokliky z jedné IP adresy nad tento limit se nepovažují za zprostředkování návštěvy webových stránek provozovatele či objednávky a nepovažují se tedy za placené.
 2. Za placené prokliky se nepovažují prokliky nad počet 100 (slovy sto) od poslední zprostředkované vyřízené objednávky. To znamená, že na jednu zprostředkovanou, zaplacenou a vyřízenou objednávku se považuje nejvýše 100 (slovy sto) prokliků za placené.
 3. Veškeré prokliky musí pocházet z přímého kliknutí návštěvníků na reklamní plochu či provizní odkaz umístěnou na webové stránce partnera. Partner nesmí používat techniky, které by vedly k vyvolávání prokliků, zejména k vyvolávání cílových URL adres z reklamních ploch či URL adres provizních odkazů pomocí skriptů či programů, ať už ruční či automatizované. Všechny prokliky návštěvníka musí být z jeho strany iniciovány vědomě.
 4. Partner nesmí kohokoliv navádět k proklikům s cílem zvyšování počtu prokliků na reklamní plochy a/nebo za tyto prokliky návštěvníkům nabízet jakoukoliv odměnu a/nebo jiný prospěch.
 5. Partnerovi je zakázáno úmyslně provádět prokliky na reklamní plochu či na provizní odkaz na jeho webových stránkách partnera. Prokliky, které pocházejí z počítače partnera či z počítačů, které partner ovládá, nebudou považovány za platné.

2.4 Pravidla pro provizní odkazy

 1. Webové stránky provozovatele či inzerenta (cíl provizního odkazu) nesmí být načítány bez vědomí návštěvníka. Zejména se jedná o využití rámů (frame, iframe), skrytých obrázků, popup a popunder oken, autohits systémy a podobně.
 2. Kliknutí na prvek s provizním odkazem musí být úmyslem návštěvníka, který si musí být vždy vědom, že se jedná o reklamu na webové stránky provozovatele či inzerenta.
 3. Provizní odkaz musí vést přímo na webové stránky provozovatele či inzerenta. Na webových stránkách partnera nesmí být nijak upravený. Musí být přímo v nezměněné formě, kterou získá partner na webových stránkách provozovatele ve svém partnerském účtu. Nemůže být tedy například zkrácen přes takzvané zkracovače URL, přesměrován apod. V případě, že potřebujete odkaz zkrátit či přesměrovat například pro účely sledování prokliků, musíte získat souhlas provozovatele.

2.5 Pravidla pro provizní kupóny

 1. Partnerovi je zakázáno používat jemu přidělené provizní kupóny k provádění objednávek pro sebe. Objednávky, u nichž byl použit takový provizní kupón a které pocházejí z počítače partnera či z počítačů, které partner ovládá, nebudou považovány za zprostředkované partnerem a nenáleží za ně partnerovi provize.
 2. U provizního kupónu může provozovatel stanovit jeho dobu platnosti. Po uplynutí této doby se stává kupón neplatným a nelze jej použít k objednání zboží či služeb inzerenta.

2.6 Pravidla pro Cookies

 1. Zprostředkování přístupu na webové stránky provozovatele či inzerenta prostřednictvím webových stránek partnera se zaznamená pouze v případě, že má návštěvník ve svém prohlížeči povolené tzv. cookies, má je v plném rozsahu povolené pro webové stránky provozovatele či inzerenta a při dokončování objednávky zboží či služeb inzerenta je daný záznam v cookies, pocházející z prokliku, přítomný a dostupný.
 2. Jestliže návštěvník cookies povolená nemá, blokuje jejich používání pro webové stránky provozovatele či inzerenta, dodatečně je ze svého prohlížeče odstraní, přepíše či jiným způsobem znemožní přečtení původního záznamu z cookies při dokončování objednávky zboží nebo služeb inzerenta, nenese za to provozovatel žádnou odpovědnost a partnerovi nevzniká nárok na provizi z návštěvníkem vytvořené objednávky.
 3. Informace v cookies o prokliku návštěvníka přes reklamní plochu či provizní odkaz z webových stránek partnera je platná po dobu 90 dní od prokliku. Po této době se objednávky vytvořené návštěvníkem nepovažují za zprostředkované partnerem a nevzniká mu nárok na provizi. Doba platnosti informace v cookies o prokliku může být jednostranně změněna provozovatelem, přičemž změna je účinná od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele.
 4. Nárok na provizi má jen ten partner, přes jehož provizní odkaz anebo reklamní plochu přišel návštěvník jako poslední.
 5. V případě použití provizního kupónu v objednávkovém formuláři má tento kupón přednost před informacemi o partnerovi z cookies pocházející z prokliku.

2.7 Další podmínky pro propagaci

 1. Při propagaci zboží a služeb provozovatele či inzerenta pomocí reklamních systémů (například PPC) nesmí odkazy směřovat na webové stránky provozovatele či inzerenta, ale jen a pouze na webové stránky partnera. Partner také není oprávněn v textu reklamy v reklamním systému (zejména PPC) používat slovo (či slova) odpovídající ochranné známce provozovatele (“WEDOS”) nebo některého z inzerentů.
 2. Je zakázáno vkládat provizní odkazy či provizní kupóny do nevyžádané pošty (spam) ani do jiné nedovolené formy propagace. Při jakékoliv hromadné propagaci musí mít přímo partner přímé svolení všech odběratelů k zasílání takových sdělení. To znamená, že nemůže využít databázi kontaktů třetí strany. Odběratelé musí mít snadný způsob se z odběru odhlásit.
 3. Je zakázáno zveřejňovat provizní odkazy či provizní kupóny na webových stránkách provozovatele či některého z inzerentů (např. do komentářů či diskuzí) a na stránkách na sociálních sítích, patřící provozovateli či některému z inzerentů.

2.8 Odmítnutí reklamních ploch a provizních odkazů

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z provizního systému takové reklamní plochy, provizní odkazy či provizní kupóny partnera, které po dobu jednoho měsíce či delší nevykazují žádnou aktivitu, nevedou k návštěvnosti webových stránek provozovatele či inzerenta a/nebo jsou nefunkční.
 2. Provizní systém je detailně monitorován a vyhodnocován. Jakékoliv pokusy o zneužití systému a nadměrné generování odměn za prokliky budou provozovatelem postihovány. V případě, že je provozovateli touto aktivitou způsobena škoda, bude tato škoda zadokumentována a následně řešena právní cestou. Škody, které dosáhnou výše zakládající trestněprávní odpovědnost, jsou zadokumentovány a předány orgánům činným v trestním řízení. Do způsobené škody se zahrnuje rovněž náhrada času technika a/nebo operátora, který danou událost zpracovává.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zobrazování či zveřejňování reklamních ploch, provizních odkazů či provizních kupónů na nevhodných stránkách bez nutnosti uvedení důvodu. Rozhodnutí o vhodnosti či nevhodnosti závisí na provozovateli. Poruší-li partner některé ze shora uvedených omezení, je provozovatel oprávněn postupovat v souladu s bodem 5.2. Stejně tak je oprávněn postupovat i při neodůvodněném nadměrném počtu přístupů či prokliků z jedné IP adresy nebo z jedné sítě a/nebo při opakovaných pokusech o zvyšování počtu zobrazení či prokliků.

3. Odměna

3.1 Provize

 1. Výše provize se řídí „Sazebníkem provizí“ podle příslušného sortimentu zboží či služeb zveřejněného na webových stránkách provozovatele. Pro výpočet konečné provize za zprostředkované objednávky návštěvníků jsou rozhodující sazby provizí platné v okamžiku vytvoření objednávky.
 2. Provize partnera se počítá z celkové ceny zboží a služeb (bez DPH) ze zprostředkované objednávky, kterou návštěvník u inzerenta uzavře při návštěvě webových stránek inzerenta na základě prokliku reklamní plochy, po kliknutí na provizní odkaz (podle podmínek v bodě 2.4) umístěné na webových stránkách partnera nebo použitím provizního kupónu partnera v objednávkovém formuláři inzerenta (podle podmínek v bodě 2.5). Provize se stanovuje z každé partnerem zprostředkované objednávky návštěvníka. Provize se počítá pouze z celkové ceny dodaných služeb a zboží, které byly objednány při prvotní objednávce koncovým zákazníkem (nezahrnují se tedy položky přidané do objednávky dodatečně).
 3. Partnerovi náleží provize pouze z vyřízené objednávky, tedy za zboží nebo služby skutečně dodané provozovatelem či inzerentem návštěvníkovi, které byly návštěvníkem řádně zaplaceny. Objednávka návštěvníka se považuje za vyřízenou dnem vystavení konečné faktury či podobného dokladu nebo potvrzení.
 4. Provize, na které partnerovi vznikne platný nárok, budou evidovány na provizním účtu partnera vedeného v rámci partnerského účtu. Provize z vyřízené objednávky se zaeviduje na provizním účtu partnera nejdříve 30 dní po vyřízení objednávky. Jestliže do této doby bude objednávka po svém vyřízení dodatečně stornována návštěvníkem v rámci uplatnění práv spotřebitele (zejména zjednodušeného režimu vrácení zboží u smluv uzavíraných na dálku), nárok na provizi nevzniká a provize nebude na provizní účet zaevidována. Rovněž partnerovi nevzniká nárok na provizi za objednávky zrušené z důvodu porušení podmínek služeb provozovatele či inzerenta návštěvníkem.
 5. Partner nemá nárok na provizi z objednávky, která je realizována ve prospěch partnera, jeho rodinných příslušníků či příbuzných, nebo ve prospěch jeho podnikatelských aktivit a/nebo majetkově propojených osob.
 6. Partner má nárok pouze na provize, které byly získány v souladu s těmito podmínkami a nebylo jich dosaženo podvodným či nekalým způsobem.

3.2 Provize za prokliky

 1. Odměna za prokliky, bude-li tato forma spolupráce mezi partnerem a provozovatelem aktivována v provizním systému, závisí na počtu placených prokliků návštěvníků na reklamních plochách na webových stránkách partnera. Odměna je provozovatelem stanovena ve výši 0,50 Kč za jeden placený proklik. Údaje o celkovém počtu platných placených prokliků a výše dosažené odměny je partnerovi přístupná v jeho partnerském účtu.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat výši sazeb provizí a odměn za prokliky, přičemž tyto změny jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele.

3.3 Vyplácení odměn

 1. Nárok na vyplacení odměn vzniká partnerovi tehdy, dosahuje-li celková výše odměn na jeho provizním účtu na konci kalendářního měsíce minimálně 500,- Kč (20 EUR). Pokud nebylo této hranice dosaženo, částka se převádí do dalšího měsíce.
 2. Vyplacení odměn partnerovi provádí buď provozovatel nebo přímo inzerent (dále “plátce odměny”). Vyplacení odměn v rámci jednoho vyúčtování může být rozděleno mezi více plátců odměny (např. část provizí vyplatí provozovatel, část provizí vyplatí přímo inzerent).
 3. Partnerovi je odměna vyplácena v měně, kterou zvolil při registraci do provizního systému. Tato měna nelze u partnerského účtu dodatečně změnit.
 4. Vyúčtování provize bude provozovatelem provedeno do 15 dní od konce kalendářního měsíce, v němž vznikl partnerovi nárok na vyplacení odměn. Splatnost pro vyplacení provize partnerovi je 30 dní.
 5. Provozovatel je oprávněn před prvním vyplacením odměny či při změně údajů partnera provést ověření totožnosti a kontrolu zadaných osobních údajů. Ověření probíhá obvykle zasláním dopisu s ověřovacím kódem na adresu partnera. Po dobu tohoto ověřování se staví lhůty stanovené k vyplacení odměn.
 6. Provozovatel provádí před výplatou odměny kontrolu údajů partnerského účtu. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí (zejména pokud se údaje zdají být neúplné či nesprávné) oznámí provozovatel partnerovi svá zjištění, přičemž se smluvní strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení odměn.
 7. Pokud je partner plátcem DPH, je povinen takovou skutečnost ve svém partnerském účtu uvést, včetně uvedení platného DIČ.
 8. Vystavení dokladu (faktury, daňového dokladu) provede plátce odměny (provozovatel či inzerent), partner pak takový doklad založí do svého účetnictví či daňové evidence jako vydanou fakturu.
 9. Pokud je partner plátcem DPH v České republice, provozovatel vyzve e-mailem partnera k potvrzení převzetí a akceptování tohoto dokladu a odsouhlasení, že si je vědom své povinnosti tento doklad řádně zaevidovat do svého účetnictví jako vydanou fakturu a řádně jej uvést v kontrolním hlášení DPH finančnímu úřadu s evidenčním číslem, uvedeným na tomto dokladu. Pokud partner toto nepotvrdí do 10 dní od první výzvy, nárok na výplatu odměny za daný kalendářní měsíc se ruší a k výplatě může dojít až při dalším měsíčním vyúčtování.
 10. Partner se může s provozovatelem dohodnout na tom, že provozovatel nebude provádět automatické vyúčtování a nebude vystavovat doklad výše uvedeným způsobem, ale fakturu vystaví přímo partner a zašle ji provozovateli dohodnutým způsobem.
 11. Vyplácení odměn probíhá bankovním převodem na bankovní účet partnera, přičemž partner je povinen sdělit provozovateli veškeré potřebné údaje (zejména číslo účtu ve formátu IBAN a SWIFT kód banky), popř. na PayPal účet partnera (partner sdělí provozovateli e-mailovou adresu takového účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi partnerem a provozovatelem sjednáno jinak.
 12. Partner může požádat provozovatele o vyplacení odměn na svůj zálohový účet u provozovatele za účelem nákupu hostingových služeb WEDOS. Pokud tuto žádost provozovatel schválí, bude odměna partnerovi převedena na zálohový účet do 30 dnů od vzniku nároku na vyplacení odměny. Podmínkou pro vyplacení je mít aktivovaný zálohový účet WEDOS se všemi náležitostmi. Údaje osoby uvedené v partnerském účtu se musí shodovat s údaji osoby u zálohového účtu, na který si partner přeje provést výplatu.
 13. Provozovatel má právo požádat partnera o potvrzení jeho podnikatelské činnosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení odměn.

4. Námitky partnera

 1. Partner má v případě pochybností, zejména o správnosti evidence prokliků, zprostředkovaných objednávek a/nebo jiných odměn, možnost uplatnit u provozovatele své námitky. V takovém případě je partner povinen doložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.
 2. Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dní ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není provozovatel povinen reagovat.
 3. Námitky musí být partnerem zaslány provozovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva z ověřené e-mailové adresy či odeslání kontaktního formuláře na webových stránkách provozovatele. Za řádně uplatněné námitky se považují pouze takové, které jsou provozovateli v pořádku doručeny, jsou čitelné a obsahují všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitek provozovatelem.
 4. Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci provozovatele. Námitky jsou provozovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení provozovateli. Rozhodnutí provozovatele je poté oznámeno partnerovi.

5. Doba trvání dohody a její zánik

 1. Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu neurčitou.

5.1 Zánik dohody

 1. K zániku dohody může dojít:
  a) dohodou mezi partnerem a provozovatelem.
  b) výpovědí partnera nebo provozovatele. Výpověď musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé smluvní straně a to i bez udání důvodů. Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, které je určena.
  c) odstoupením partnera nebo provozovatele. Partner je oprávněn od této dohody odstoupit, jestliže je provozovatel v prodlení s výplatou odměn o více jak 60 dnů po dni splatnosti.
 2. Provozovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže bude prokázáno, že partner postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě a doručeno partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení partnerovi. V případě, že se oznámení vrátí jako nedoručitelné či nelze doručit a partner si neaktualizoval svou adresu v partnerském účtu, je oznámení považováno za doručené.
 3. Odstoupením od dohody ze strany provozovatele zaniká partnerovi nárok na jakoukoliv odměnu.
 4. Zánik dohody nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.
 5. Partner je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne zániku dohody odstranit veškeré reklamní plochy a veškeré provizní odkazy na všech webových stránkách, kde byly partnerem umístěny a to včetně webových stránek třetích stran na své náklady.
 6. V případě zániku dohody mezi provozovatelem a partnerem na základě dohody nebo výpovědi je partner oprávněn vyžádat si vyplacení odměn u provozovatele, na které mu ke dni zániku dohody vznikl nárok, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zániku dohody. Jestliže si partner v uvedené lhůtě vyplacení odměn u provozovatele nevyžádá, ztrácí na ně jakýkoliv další nárok. Následná výplata bude provedena v souladu s body 3.1 a pokud nebude v rozporu s těmito podmínkami. Výplata proběhne podle bodu 3.3.

5.2 Porušení podmínek partnerem

 1. Při porušení těchto podmínek partnerem nebo v případě odůvodněných pochybností o dodržování podmínek partnerem má provozovatel právo požadovat na partnerovi odstranění reklamní plochy na jeho webových stránkách, zablokovat partnerovi účet či jej odstranit, zrušit odměny na provizním účtu, které byly získány v souvislosti s porušením nebo nedodržováním podmínek, či odmítnout vyplacení těch odměn, u nichž je podezření na jejich pochybné získání.
 2. Odstraněním účtu partnera z uvedených důvodů ztrácí partner nárok na odměny, které mu ke dni zrušení účtu partnera nebyly vyplaceny a to bez jakékoliv možnosti na jejich náhradu.
 3. Rozhodnutí o porušení podmínek a následných opatřeních je plně v kompetenci provozovatele.

6. Závěrečná ustanovení

 1. Účast v provizním systému vzniká registrací partnera na webových stránkách provozovatele a přihlášením partnera do provizního systému provozovatele, při kterém odsouhlasí tyto podmínky, čímž dochází k uzavření dohody o spolupráci mezi partnerem a provozovatelem. Dohoda o spolupráci se řídí těmito podmínkami. Po odsouhlasení těchto podmínek nese partner plnou odpovědnost za jejich dodržování a jejich případné porušení.
 2. Tyto podmínky, dohoda o spolupráci, jakož i práva o povinnosti zde výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zj. obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.

6.1 Nakládání s osobními údaji

 1. Partner souhlasí s tím, že provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje (zj. jméno, název firmy, název a adresu webových stránek partnera). Provozovatel prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Partner dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových materiálech, seznamech partnerů provizního systému, finančních výkazech apod.
 2. Partner souhlasí s tím, že mu bude provozovatel zasílat e-mailem informace o novinkách v nabídce služeb provozovatele a inzerentů.

6.2 Změna obchodních podmínek

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Změny budou partnerům předem oznámeny v příslušné sekci (Aktuality) a účinnosti nabývají od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele. Nesouhlasí-li partner se změnami podmínek, může dohodu o spolupráci vypovědět v souladu s příslušnými ustanoveními v článku 5.1.
 2. V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo nebo se stalo zčásti nebo zcela neplatným, neúčinným nebo nerealizovatelným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

6.3 Odpovědnost provozovatele

 1. Provozovatel nezodpovídá za případné škody způsobené výpadkem serveru provizního systému, přetížením serveru či chyby v provizním systému nebo poruchou na internetové síti, následkem kterých se nezobrazí reklamní plochy, naruší se načítání webových stránek partnera, nedojde ke korektnímu zpracování prokliku či zprostředkování objednávky.

6.4 Odpovědnost a povinnosti partnera

 1. Partner v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky, platnými mezinárodními úmluvami či s dobrými mravy provozovateli, jiným uživatelům webových stránek provozovatele nebo jiným třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po partnerovi odstranění reklamních ploch, provizních odkazů či provizních kupónů z webových stránek partnera, požadovat ukončení aktivit, které poškozují provozovatele či inzerenta přímo anebo nepřímo, znefunkčnit reklamní plochy či provizní odkazy, zneplatnit provizní kupóny či odstranit provizní účet partnera bez uvedení důvodů, přičemž partner neztrácí nárok na odměny dosažené do této doby s výjimkou uvedenou v předchozím bodu.
 3. Partner ručí provozovateli za správnost a úplnost údajů uvedených v registraci. Zároveň je partner povinen všechny změny ihned aktualizovat.
 4. Partner je povinen nezneužívat případné chyby v provizním systému či je zveřejňovat nebo sdělovat třetím osobám. Jestliže partner objeví v provizním systému chybu nebo jinou nesrovnalost, která způsobuje nesprávné chování systému, narušení bezpečnosti či jiné potíže, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli.
 5. Partner je povinen učinit všechna opatření pro ochranu všech přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla) všech uživatelů pro správu a užívání služeb a pro přístup do partnerského účtu. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím systému cizí osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný partner.

6.5 Ostatní

Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 01.02.2016.